Respira!

IMG_9509Si estem en repòs reclamem l’aire, més o menys, tretze vegades per minut. Si estem pujant una pujada el ritme s’accelera; si estem alterats per nerviosisme, la respiració també canvia. Si estem enfadats la respiració és curta i molt agitada. A un estat físic correspon una freqüència i intensitat de la respiració, però també a un estat d’ànim li correspon un ritme de respiració.

Una respiració tranquil·la correspon a una ment tranquil·la; una respiració ansiosa correspon a una ment ansiosa; una respiració agitada, correspon a una ment agitada. La bona notícia és que des de la respiració podem calmar la ment, i a la inversa, des de la ment podem dominar el ritme de la respiració. Es pot afirmar, doncs, que la nostra respiració és la nostra ment i la nostra ment és la nostra respiració. Però no som conscients.

Experimentem sovint que la ment ens porta on no hi volem anar: pensaments, records, emocions, fantasies van i vénen sense el més mínim control. La ment és un òrgan reflex, que no pot estar sense produir judicis, valoracions, associacions, comparacions, somnis a un ritme vertiginós, on es confonen els uns amb les altres.

Per ser conscients del que pensem i sentim i si volem viure amb certa pau, hem d’alentir la ment. Alentir no significa deixar en blanc o aturar-la, perquè és impossible, però sí que podem aquietar-la i treure moltes escombraries mental i molt patiment.

Per a això, hem de fer exercicis de control. Un exercici molt important, que recomanen totes les escoles de meditació i totes les tradicions d’espiritualitat és ser conscient de la respiració. Primer perquè la respiració ens situa en el present i no deixem que la ment viatgi constantment al passat o al futur, traient de la realitat; no podem respirar ni el futur ni en el passat: només podem respirar en el present. En l’instant d’ara.
Centrar-nos en la respiració ens ajuda a descobrir la nostra ment i les seves tendències. En calmar la ment sorgeixen altres estats més intuïtius, més espontanis, impossibles d’experimentar amb el cap ple de pensaments, anhels i distraccions.

Centrar-se en la respiració fa possible que ens connectem amb el nostre ésser interior, que adaptem el nostre ritme al ritme natural i això ens amplia enormement l’espai, com que s’eixampla l’ànima i hi ha una espècie de connexió amb tot. És l’avantsala de la meditació.
Així que podem dir que respirar, a més de ser el que ens manté vius, serveix per connectar-nos, per centrar-nos, per buscar l’equilibri, per estar en pau.

Si fem algun exercici de, per exemple, comptar les respiracions que fem en un minut i després ens donem un temps per fer-les més conscients i perllongades, veurem que la ment s’aquieta, que el cos es relaxa i que s’adquireix una sensació de tranquil·litat . És a dir, possibilita harmonitzar la vida corporal amb la mental, l’emocional i l’espiritual.

No serà fàcil, perquè la ment es resistirà a perdre el domini, i per això cal entrenar-se i deixar anar els pensaments i no deixar-se arrossegar per ells, però si insistim, veurem que centrar-se en la respiració és saludable. Si tens alguna tensió, respira. Si estàs emocionalment alterat, respira; canvia el ritme de la respiració i fes-ho conscient i tot s’anirà calmant.

La respiració que habitualment fem és la toràcica, és a dir inflem el tòrax alhora que introduïm l’aire, i l’expulsem ràpidament; és la respiració que podem anomenar espontània, que no és una respiració profunda. Fer una respiració completa suposa fer conscientment, respectant un ritme determinat. Una mostra de respiració conscient és la fa conscient tant la inspiració com l’expiració.

La inspiració, l’entrada d’aire als pulmons s’ha de realitzar de manera continuada, sense parar, lentament, en un fluxe d’aire suau i fàcil, fins a omplir els pulmons. Una inspiració profunda té tres moments: primer omplim la part més profunda de manera que la panxa surt cap a fora empesa pel diafragma. Una vegada hem inflat la panxa, omplim el tòrax (la part mitjana del tronc). I un cop omplert el tòrax, omplim la part clavicular o superior.

L’expiració també es realitza en tres fases contínues, però en sentit invers. És a dir, primer alliberem l’aire de la part superior, després del tòrax i finalment del budell, deixant anar l’aire lentament i de forma continuada, intentant buidar els pulmons, perquè d’aquesta manera podem omplir d’aire renovat novament.

Podem provar a fer una sèrie de deu respiracions completes, a veure què passa.

Hilario Ibáñez [Camí Endins]

Respira!

IMG_9509Si estamos en reposo reclamamos el aire, más o menos, trece veces por minuto. Si estamos subiendo una cuesta el ritmo se acelera; si estamos alterados por nerviosismo, la respiración también cambia. Si estamos enfadados y airados la respiración es corta y muy agitada. A un estado físico corresponde una frecuencia e intensidad de la respiración, pero también a un estado de ánimo le corresponde un ritmo de respiración.

Una respiración tranquila corresponde a una mente tranquila; una respiración ansiosa corresponde a una mente ansiosa; una respiración agitada, corresponde a una mente agitada. La buena noticia es que desde la respiración podemos calmar la mente, y al revés, desde la mente podemos dominar el ritmo de la respiración. Se puede afirmar que nuestra respiración es nuestra mente y nuestra mente es nuestra respiración. Pero no somos conscientes de ello.

Experimentamos a menudo que la mente nos lleva donde no queremos ir: pensamientos, recuerdos, emociones, fantasías van y vienen sin el más mínimo control. La mente es un órgano reflejo, que no puede estar sin producir juicios, valoraciones, asociaciones, comparaciones, ensoñaciones a un ritmo vertiginoso, donde se confunden los unos con las otras.

Para ser conscientes de lo que pensamos y sentimos y si queremos vivir con cierta paz, hemos de ralentizar la mente. Ralentizar no significa dejar en blanco o pararla, porque es imposible, pero sí podemos aquietarla y quitar mucha basura mental y mucho sufrimiento.

Para ello, hemos de hacer ejercicios de control. Un ejercicio muy importante, que recomiendan todas las escuelas de meditación y todas las tradiciones de espiritualidad es ser consciente de la respiración. Primero porque la respiración nos sitúa en el presente y no dejamos que la mente viaje constantemente al pasado o al futuro, sacándonos de la realidad; no podemos respirar ni el futuro ni en el pasado: sólo podemos respirar en el presente. En el instante de ahora.

Centrarnos en la respiración nos ayuda a descubrir nuestra mente y sus tendencias. Al calmar la mente surgen otros estados más intuitivos, más espontáneos, imposibles de experimentar con la cabeza llena de pensamientos, anhelos y distracciones.

Centrarse en la respiración hace posible que nos conectemos con nuestro ser interior, que adaptemos nuestro ritmo al ritmo natural y eso nos amplia enormemente el espacio, como que se ensancha el ánimo y hay una especie de conexión con todo. Es la antesala de la meditación.

Así que podemos decir que respirar, además de ser lo que nos mantiene vivos, sirve para conectarnos, para centrarnos, para buscar el equilibrio, para estar en paz.

Si hacemos algún ejercicio de, por ejemplo, contar las respiraciones que hacemos en un minuto y después nos damos un tiempo para hacerlas más conscientes y prolongadas, veremos que la mente se aquieta, que el cuerpo se relaja y que se adquiere una sensación de tranquilidad. Es decir, posibilita armonizar la vida corporal con la mental, la emocional y la espiritual.

No será fácil, porque la mente se resistirá a perder el dominio, y por eso hay que entrenarse y dejar ir los pensamientos y no dejarse arrastrar por ellos, pero si insistimos, veremos que centrarse en la respiración es saludable. Si tienes alguna tensión, respira. Si estás emocionalmente alterado, respira; cambia el ritmo de la respiración y hazlo consciente y todo se irá calmando.

La respiración que habitualmente hacemos es la torácica, es decir hinchamos el tórax a la vez que introducimos el aire, y lo expulsamos rápidamente; es la respiración que podemos llamar espontánea, que no es una respiración profunda. Hacer una respiración completa supone hacerla conscientemente, respetando un ritmo determinado. Una muestra de respiración consciente es la hace consciente tanto la inspiración como la espiración.

La inspiración, la entrada de aire en los pulmones se ha de realizar de manera continuada, sin parar, lentamente, en un flujo de aire suave y fácil, hasta llenar los pulmones. Una inspiración profunda tiene tres momentos: primero llenamos la parte más profunda de forma que la tripa sale hacia afuera empujada por el diafragma. Una vez que hemos hinchado la tripa, llenamos el tórax (la parte media del tronco). Y una vez llenado el tórax, llenamos la parte clavicular o superior.

La espiración también se realiza en tres fases continuas, pero en sentido inverso. Es decir, primero liberamos el aire de la parte superior, luego del tórax y finalmente de la tripa, soltando el aire lentamente y de forma continuada, intentando vaciar los pulmones, porque de ese modo podemos llenarlos de aire renovado nuevamente.

Podemos probar a realizar una serie de diez respiraciones completas, a ver qué pasa.

Foto y Texto: Camí Endins