La veritat sense camins

Foto 18-10-14 10 47 27

El Miracle (Solsonès)

“La Veritat és una terra sense camins” (Jiddu Krishnamurti, 1895-1986)

Aquest text, d’un dels grans savis del segle XX, pot servir per adonar-nos que l’atenció ens revela la veritat del que és. Només cal estar en el moment present. No cal anar enlloc, ni buscar a algú altre. Senzillament donar-nos-en compte.

“Pot un mateix, doncs, donar-se compte de la veritat instantàniament, sense preparació? Jo dic que sí, i no per alguna fantasia de la meva part, per alguna il·lusió; feu amb això un experiment psicològic, i ho veureu.

Preneu qualsevol repte, qualsevol petit incident, no espereu alguna gran crisi, i vegeu com reaccioneu davant seu. Adoneu-vos d’això, de les vostres respostes, de les vostres intencions, de les vostres actituds, i les comprendreu, comprendreu el contingut de la vostra ment. Us asseguro que podeu fer-ho instantàniament si dediqueu a això tota la vostra atenció.

És a dir, si busqueu el ple sentit del vostre rerefons, ell rendeix la seva significació; i llavors descobriu d’un sol cop la veritat, la comprensió del problema.

La comprensió, per cert, sorgeix de “l’ara”, del present, que sempre és atemporal. Encara que pugui ser demà, segueix sent “l’ara”; i si us enganyeu, volent diferir i preparar-vos per rebre demà el que és, us impediu a vosaltres mateixos, comprendre el que és, ara.

Podeu comprendre a l’instant el que és ara. Però per comprendre el que és, heu d’estar lliures de pertorbació, de distracció; i dedicar-hi la vostra ment i cor. Això ha de ser el vostre únic interès en aquell moment, completament.

Llavors el que és, us ofereix la seva plena fondària, el seu ple significat, i així us lliureu del problema. “

Font: La Llibertat Primera i última
Jiddu Krishnamurti

La verdad sin caminos

Foto 18-10-14 10 47 27

El Miracle (Solsonès)

La Verdad es una tierra sin caminos” (Jiddu Krishnamurti, 1895-1986)

Este texto, de uno de los grandes sabios del siglo XX, puede servir para caer en la cuenta que la atención a lo que ocurre, nos revela la verdad de lo que es. Sólo hay que estar en el momento presente. No hay que ir a ningún lado, ni buscar en algún otro. Simplemente darnos cuenta.

“¿Puede uno, pues, darse cuenta de la verdad instantáneamente, sin preparación? Yo digo que sí, y no por alguna fantasía de mi parte, por alguna ilusión; haced con ello un experimento psicológico, y lo veréis.

Tomad cualquier reto, cualquier pequeño incidente ‑no esperéis alguna gran crisis- y ved cómo reaccionáis ante él. Daos cuenta de ello, de vuestras respuestas, de vuestras intenciones, de vuestras actitudes, y las comprenderéis, comprenderéis el contenido de vuestra mente. Os aseguro que podéis hacerlo instantáneamente si dedicáis a ello toda vuestra atención.

Es decir, si buscáis el pleno sentido de vuestro trasfondo, él rinde su significación; y entonces descubrís de un solo golpe la verdad, la comprensión del problema.

La comprensión, por cierto, surge del “ahora”, del presente, que siempre es atemporal. Aunque pueda ser mañana, sigue siendo el “ahora”; y si os engañáis, queriendo diferir y prepararos para recibir mañana lo que es, os impedís a vosotros mismos, comprender lo que es, ahora.

Podéis comprender al instante lo que es ahora. Pero para comprender lo que es, habéis de estar libres de perturbación, de distracción; y dedicar a ello vuestra mente y corazón. Ello tiene que ser vuestro único interés en ese momento, completamente.

Entonces lo que es, os brinda su plena hondura, su pleno significado, y así os libráis del problema.”

Fuente: La Libertad Primera y Última

Jiddu Krishnamurti