Indagació [i III] Jo sóc allò

desert-82403_640Ningú pot dir-te què ets pel que fa al teu ésser o naturalesa primordial. Ni les ciències, ni les filosofies, ni les religions. En el cas que fos així, no seria més que una nova creença, un nou concepte, una nova el·laboració mental i en conseqüència un ocultament del que realment ets.

No cal arribar lluny, a llocs estranys, ni a entranyes corrents espirituals o estranys exercicis de modificació de consciència. No cal vestir-se d’una manera determinada ni menjar viandes especials , ni viure de forma rara. No cal conèixer moltes coses, ni recitar de memòria textos de saviesa, ni adoptar postures estranyes, ni tan sols romandre estones molt llargues de meditació.

És simplement adonar-se del que ets. Caure en el compte que tot està complert. Si no te n’adones, el que ets no brillarà, s’hi quedarà en no manifestat. “El caure en el compte” és en el sentit literal: és deixar caure’s. Per això pot donar un cert vertigen “on m’agafo?” “on estic?”, però aquest abandonar-se, aquest desprendre’s ofereix tranquil·litat, saber que estàs just en el centre, just resideixes on hi has de residir.

No és més que romandre vigilants davant del que succeix i no caure en el parany de confondre el que succeix amb el que realment és. Per això es diu que no es pot definir què ets, només es pot dir què no ets. Així ho diu Sri Nisargadatta Maharaj  (1897-1981), quan un interlocutor l’interroga:

Int: Què vol dir conèixer-me a mi mateix? Al conèixer-me a mi mateix, què és el que exactament el que arribo a conèixer?                          

Mah: Tot el que vostè no és.                                                                                                 

Int: I no el que jo sóc?

Mah: El que vostè és, vostè ja ho és. Coneixent el que vostè no és, vostè es lliura d’allò i roman en el seu propi estat natural. Tot allò que esdevé de manera espontània i sense esforç.

Int: I què en descobreixo?

Mah: Vostè descobreix que no hi ha res a descobrir. Vostè és el que vostè és i això és tot.

Int: Però finalment, què soc jo?

Mah: La darrera negació de tot el que vostè no és.

Així que la resposta a la pregunta “què sóc?” És “no sé”.

Aquest no-saber és la ignorància que ens fa estar en la saviesa. És el lloc de l’ÉSSER, del lloc de la no-separació, perquè s’està en la unitat amb tot. És la realitat la que ens envolta. S’han anat trencant les barreres que ens separen, divideixen, fan distinció… i és quan apareix la unitat, o millor el no-dos: la percepció que percep la distinció de l’altre, d’allò altre, de la natura. Em situo conèixer-me un amb tot i amb tothom.

Per això es diu que la dimensió compasiva -la seva arrel- no és una qüestió ètica ni una conclusió raonada del compromís. És senzillament una vivència de l’Ésser. El conèixer porta a l’actuar. No es pot deixar d’estimar quan s’ha percebut la realitat radical del que som.

És a la vida diària on s’ha de fer tot això. És el moment present on es desplega el que realment som.

Hilario Ibáñez

Indagación [y III] Yo soy eso

desert-82403_640

Nadie puede decirte qué eres en cuanto tu Ser o tu Naturaleza Primordial ni las ciencias, ni las filosofías, ni las religiones. Si fuera así, no sería más que una nueva creencia, un nuevo concepto, una nueva elaboración mental y en consecuencia un ocultamiento de lo que realmente eres.

No hay que ir lejos, a extraños lugares, ni a extrañas corrientes espirituales o extraños ejercicios de modificación de conciencia. No hay que vestirse de un modo, ni comer cosas especiales, ni vivir de forma rara. No hay que saber muchas cosas, ni recitar de memoria textos de sabiduría, ni adoptar posturas extrañas, ni siquiera pasar grandes ratos en meditación.

Es simplemente darse cuenta de que eres eso que eres. Caer en la cuenta que todo está completo. Si no te das cuenta, lo que eres no brillará, se quedará no manifestado. “El caer en la cuenta” es literal: es dejarse caer. Por eso da una especie de vértigo “¿dónde me agarro?, ¿dónde paro?”, pero ese abandonarse, este soltar da tranquilidad, saber que estás justo en el centro, justo resides donde has de residir.

No es más que estar vigilantes ante lo que sucede y no caer en la trampa de confundir lo que sucede con lo que es. Por eso se dice que no se puede definir qué eres, sólo se puede decir qué no eres. Así lo dice Sri Nisargadatta Maharaj  (1897-1981), cuando un interlocutor le interroga:

Int: ¿Qué quiere decir conocerme a mí mismo? Al conocerme a mí mismo, ¿qué es exactamente lo que llego a conocer?

Mah: Todo lo que usted no es.

Int: ¿Y no lo que yo soy?

Mah: Lo que usted es, usted ya lo es. Sabiendo lo que usted no es, usted se libra de ello y permanece en su propio estado natural. Todo ello acontece de modo enteramente espontáneo y sin esfuerzo.

Int: ¿Y qué descubro?

Mah: Usted descubre que no hay nada que descubrir. Usted es lo que usted es y eso es todo.

Int: ¿Pero finalmente qué soy yo?

Mah: La negación última de todo lo que usted no es.

Así que la respuesta a la pregunta “¿qué soy?” Es “no sé”.

Este no-saber es la ignorancia que nos hace estar en la sabiduría. Es el lugar del SER, el lugar de la no-separación, porque se está en la unidad con todo. Es la realidad que nos envuelve. Se han ido cayendo las barreras que separan, dividen, hacen distinción… y aparece la unidad, o mejor el no-dos: la percepción que percibe la distinción, pero sabe que no hay tal.

Y allí aparece la totalidad de la compasión y de la ternura. Saber qué somos nos convierte necesariamente en compasivos. No puede ser de otra manera. No soy distinto del otro, de lo otro, de la naturaleza. Me sitúo sabiéndome uno con todo y con todos.

Por eso se dice que la dimensión compasiva –su raíz- no es una cuestión ética ni una conclusión razonada del compromiso. Es simplemente una vivencia del Ser. El conocer lleva a actuar. No se puede dejar de amar, cuando se ha percibido la realidad radical de lo que somos.

En la vida diaria es donde se ha de hacer todo esto. Es el momento presente donde se despliega lo que realmente somos.

Hilario Ibáñez

Cine-Forum con “EL GUERRERO PACÍFICO”

el guerrero pacífico_27_11_2015

El guerrero pacífico (Peaceful warrior) es una película germano-estadounidense de 2006 dirigida por Víctor Salva y protagonizada por Scott Mechlowicz y Nick Nolte. Está basada en el libro “El camino del guerrero pacífico” de Dan Millman, un ex atleta, maestro de artes marciales, entrenador y catedrático universitario.

Esta película es como una parábola, incluso podríamos decir, una fábula, que pretende comunicar lo que realmente importa en la vida, y como se dice en un momento de la película: “Puedes elegir entre vivir la vida como una víctima o de cualquier otra manera que te propongas”. Porque el secreto está en vivir intensamente el momento presente. El pasado nos trae depresión; el futuro ansiedad. Sólo el presente es donde podemos “residir”, donde, de hecho, residimos. No hay otro tiempo real.

El “guerrero pacífico” es cualquier persona que ha de librar una guerra contra todo aquello que le saca de la realidad y que, por eso, le hace sufrir. “Has de sacar la basura mental, que es todo aquel pensamiento que te distraiga de lo que realmente importa: estar presente plenamente en este momento, aquí, ahora”.

La buena noticia es, que esta guerra se gana no haciendo nada. No es más que caer en la cuenta. Darse cuenta… y para ello no hay que andar mucho, ni hacer muchas cosas, simplemente: ver la Verdad que somos.

Invitar a ver esta película es invitar a darnos cuenta y a experimentar que “Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces”.

Recuerda: viernes 27 noviembre 2015 a las 19.30h en el Ateneu de l’Harmonia (Carrer Sant Adrià 20, Barcelona)

Cine-Fòrum amb “EL GUERRERO PACÍFICO”

el guerrero pacífico_27_11_2015

El guerrero pacífico (Peaceful warrior) és una pel·lícula germano-nord-americana de 2006 dirigida per Víctor Salva i protagonitzada per Scott Mechlowicz i Nick Nolte. Està basada en el llibre “El camí del guerrer pacífic” de Donen Millman, un ex atleta, mestre d’arts marcials, entrenador i catedràtic universitari.

Aquesta pel·lícula és com una paràbola, fins i tot podríem dir, una rondalla, que pretén comunicar el que realment importa en la vida, i com es diu en un moment de la pel·lícula: “Pots triar entre viure la vida com una víctima o de qualsevol altra manera que et proposis”. Perquè el secret està a viure intensament el moment present. El passat ens porta depressió; el futur ansietat. Només el present és on podem “romandre-hi”, on, de fet, residim. No hi ha un altre temps real.

El “guerrer pacífic” és qualsevol persona que ha de lliurar una guerra contra tot allò que li treu de la realitat i que, per això, li fa patir. “Has de treure les escombraries mentals, que és tot aquell pensament que et distregui del que realment importa: estar present plenament en aquest moment, aquí, ara”.

La bona notícia és, que aquesta guerra es guanya no fent res. No és més que caure en el compte. Adonar-se’n… i per a això no cal caminar molt, ni fer moltes coses, simplement: veure la Veritat que som.

Convidar a veure aquesta pel·lícula és convidar a adonar-nos i a experimentar que “quan per fi aconsegueixis viure el present, et sorprendrà tot el que pots fer i el bé que ho fas”.

Recorda: divendres 27 novembre 2015 a les 19.30h a l’Ateneu l’Harmonia.

Faula de les cicatrius dels claus

mandala reutilitzable«Aquesta és la història d’una noia que tenia molt mal caràcter. El seu pare li va donar una bossa de claus i li va dir que cada vegada que perdés la paciència, hauria de clavar un clau darrere la porta.

El primer dia, la noia va clavar 37 claus. Durant els dies que van seguir, a mesura que aprenia a controlar les seves emocions, clavava cada vegada menys claus. Va descobrir que era més fàcil dominar la seva ràbia que clavar claus darrera la porta.

Va arribar el dia en què va poder controlar el seu mal geni durant tot el dia. Aleshores el seu pare li va suggerir que retirés un clau per cada dia que aconseguís dominar el seu mal caràcter.

Els dies van passar, i un dia va poder anunciar al seu pare que no quedaven claus per retirar. El pare la va prendre de la mà, la va portar fins a la porta i li va dir: “Has treballat dur, filla meva, però mira aquests forats que hi ha a la fusta: mai més serà la mateixa. Cada vegada que perds la paciència, deixes cicatrius com les que veus aquí. Pots insultar algú i demanar perdó pel que li has dit, però la cicatriu perdurarà per sempre ».

Fàbula Zen

 

Fábula de las cicatrices de los clavos

mandala reutilitzable«Esta es la historia de una muchacha que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar uno detrás de la puerta.

El primer día, la muchacha clavó 37 clavos. Durante los días que siguieron, a medida que aprendía a controlar sus emociones, clavaba cada vez menos clavos. Descubrió que era más fácil dominarse que clavar clavos detrás de la puerta.

Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Su padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra dominarse.

Los días pasaron, y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos por retirar. El hombre la tomó de la mano, la llevó hasta la puerta y le dijo: “Has trabajado duro, hija mía, pero mira esos hoyos en la madera: nunca más será la misma. Cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices como las que aquí ves. Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la cicatriz perdurará para siempre».

Fábula Zen

Los cuatro acuerdos (Bibliografía)

Los cuatro acuerdos (Miguel Ruiz)

Editorial Urano. Barcelona, 1988

Ensayo basado en la sabiduría de los antiguos toltecas que hace una propuesta para encontrar la libertad personal a partir de cuatro sencillos principios. Estos son: ser impecable con tus palabras, no tomarse nada personalmente, no hacer ningún tipo de suposiciones y dar siempre lo mejor de una misma. El autor defiende que para alcanzar estos acuerdos sólo hay que emplear todo el poder que ya tenemos.

El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra. Si bien abraza el espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor.

Miguel Ruiz nos propone en este libro un sencillo procedimiento para eliminar todas aquellas creencias heredadas que nos limitan y sustituirlas por otras que respondan a nuestra realidad interior y nos conduzcan a la libertad.

Hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como “mujeres y hombres de conocimiento”. Los antropólogos los han definido como una nación o una raza, pero de hecho eran científicos y artises que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados.

La conquista europea, unida a un agresivo abuso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo que se vieran forzados a esconder su sabiduría ancestral ya mantener su existencia en la oscuridad. Por suerte, el conocimiento tolteca fue conservado y transmitido de generación en generación por distintos linajes. Ahora, Miguel Ruiz, del linaje de los Guerreros del Águila, comparte con nosotros los profundos enseñanzas de los toltecas. Buen viaje interior!

cuatro_acuerdos

Los cuatro acuerdos (Bibliografia)

Los cuatro acuerdos (Miguel Ruiz)

Editorial Urano. Barcelona, 1988

Assaig basat en la saviesa dels antics toltecas que fa una proposta per a trobar la llibertat personal a partir de quatre senzills principis. Aquests són: ser impecable amb les teves paraules, no prendre’s res personalment, no fer cap mena de suposicions i donar sempre el millor d’una mateixa. L’autor defensa que per assolir aquests acords només cal emprar tot el poder que ja tenim.

El coneixement tolteca sorgeix de la mateixa unitat esencial de la veritat de la que parteixen totes les tradicions sagrades del món. Tot i que no és una religió, respecta a tots els mestres espirituals que han ensenyat a la terra. Si bé abraça l’esperit, resulta més precís descriure´l com una manera de viure que es distingeix pel seu fàcil accés a la felicitat i l’amor.

Miguel Ruiz ens proposa en aquest llibre un senzill procediment per eliminar totes aquelles creences heredades que ens limiten i substituir-les per altres que responguin a la nostra realitat interior i ens condueixin a la llibertat.

Fa milers d’anys els toltecas eren coneguts a tot el sud de Mèxic com “dones i homes de coneixement”. Els antropòlegs els han definit com una nació o una raça, però de fet eren científics i artises que varen formar una societat per estudiar i conservar el coneixement espiritual i les pràctiques dels seus avantpassats.

La conquesta europea, unida a un agressiu abús del poder personal per part d’alguns aprenents, va fer que es veiessin forçats a amagar la seva saviesa ancestral i a mantenir la seva existència en l’obscuritat. Per sort, el coneixement tolteca fou conservat i transmès de generació en generació per distints llinatges. Ara, Miguel Ruiz, del llinatge dels Guerrers de l’Àliga, comparteix amb nosaltres els profunds ensenyaments dels toltecas. Bon viatge interior!

cuatro_acuerdos